ALGEMENE VOORWAARDEN 2022

Campaign Studios.  Deltazijde 16H 1261 ZM Blaricum    
1. HUURPERIODE EN RESERVERINGEen huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop bespreekbaar, de betaling van deze overuren wordt toegevoegd aan het factuur. Campaign Studios. hanteert voor studioverhuur een minmale afname van twee uur. Reserveringen worden gedaan per e-mail [moc.soiduts-ngiapmac%40ofni], telefoon of formulier op de website [www.campaign-studios.com]. Een boeking is definitief wanneer deze per e-mail is bevestigd door Verhuurder. Bij het reserveren van de studio is de Huurder verplicht contactgegevens op te geven, evenals een akkoord verklaring op de algemene voorwaarden van Campaign Studios.  
2. HUUROVEREENKOMST, BETALING EN ANNULERING De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de Huurder en Verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering. De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege de reservering aanwezig zijn in de studio. Onder de naam Huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan: alle personen die vanwege de Huurder in de studio aanwezig zijn. In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van aanwezig apparatuur behorende bij de fotostudio, onbeperkt koffie en thee en gebruik van de toilet. Ook schoonmaakkosten zijn inbegrepen tot vijf personen. Indien zes personen of meer aanwezig, wordt er twintig euro in rekening gebracht voor schoonmaakkosten. Bij annulering van de fotostudio door Huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan Verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering van de fotostudio door Huurder binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode, is deze aan Verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. Alle overige huurprijzen en eventuele extra kosten staan vermeld op www.campaign-studios.com/tarieven. Alle facturen dienen binnen zeven dagen betaald te worden op de rekening van Campaign Store..
3. TER BESCHIKKING GESTELDE APPARATUUR, VOORWERPEN EN FACILITEITENDe ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op de website van Campaign Studios. Huurder dient bij gebruik van de studio alle apparatuur zorgvuldig te controleren en gebreken door te geven aan Verhuurder. 4. AANSPRAKELIJKHEID EN ONDERHOUDDe Huurder van de fotostudio is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De Huurder erkent, ook namens alle aanwezigen personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van de algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarnaast tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken. De Huurder dient voor gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door Huurder vooraf gemeld te worden. Indien er vooraf geen gebreken zijn doorgegeven zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik voor rekening van de Huurder zijn. Zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder mag niets uit de fotostudio worden meegenomen of geleend. 
5. VERZEKERING, SCHADE, DIEFSTAL EN BEVEILIGINGDe Huurder verklaart door middel van akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door Huurder onmiddellijk aan Verhuurder gemeld te worden. Beschadigingen en vermissingen dienen door de Huurder vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht de polisvoorwaarden van desbetreffende verzekering. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven.   
6. AANWEZIGHEID Huurder gaat akkoord dat de eigenaar van Campaign Studios. of een aangewezen persoon altijd het recht heeft op de vloer aanwezig te zijn. Voor privacygevoelige shoots kan vooraf een verklaring worden opgesteld tussen beide partijen. Campaign Studios. zal zich in dat geval zoveel mogelijk terugtrekken tijdens de huurperiode.   
7. PRIVACYBELEIDCampaign Studios. zal altijd vertrouwelijk omgaan met de gegevens van Huurders. Door gebruik te maken van de website [www.campaign-studios.com] geef je aan akkoord te gaan met ons privacy beleid. Indien je een fotostudio huurt bij Campaign Studios. in Blaricum wordt er gevraagd om een volledige naam, telefoonnummer en e-mailadres. Campaign Studios. gebruikt deze gegevens uitsluitend voor communicatie van onze diensten en het versturen van een betalingsverzoek. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt. 
Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden en opvolgingen van het personeel van Campaign Studios. kan de huurperiode tussentijds worden beĆ«indigd. Er zal in dit geval geen restitutie van de betaling plaatsvinden.